Monday, 1 November 2010

Vil euu bhi mae FRAAND???My naam iz Aaarbheend. I em loookhin far frandship. I heb jaeened shoshal netwharking saaaites lhik ORKHOOT, FESBUK and TWUITHAR. Bat I heb jaeened TWUIYHAR thu thalk thu Gool Pahnhag. Yes I lhik eet. Schi iz cho chweet. I louv haar. Schi iz cho anderphool. Bat I heb a galfraand. Haar naam iz Paarmindaarr. I em bheri afreed oph haar. Chi tald me nhat thu taak thu Gool. I em cho chad.


Orkhoot iz cho ghuuud. Hevrione taaks thu me. Yaas. Fesbuk iz dipharant. Nobhadi taaks unlas you kna heem or haar. Yaas. I kna na one. Wahat thu do? Twuithar peepal iz eensaaltin. Dhey kal me Orkutiya bhat mai thitel iz Zogi. Dhey chud kna na I em Aaarbheend Zogi. 


Mai fraands een skool kaald me Zogibaba. Mai dad alwaz raspanded thu eet. I heb na mhor skool fraands. I kampleetd skool na. I traeed phindin mai fraands on Orkhoot. Bat kudent. Orkhoot chaeed na one bae daat naam. Bat dar iz dar iz. I cha de-ar pikchar ahn a fraand's PC. Bat.


Em traeeen thu ghet knan peepal ahn Fesbuk hap I vil. Anteel dan I vil heb thu saarch. Twuithar iz eensaaltin. Cho I achked mai naaghvar thu alau mi thu raaet ahn haar blaag. I hap euuu vil riid deez blaag and riithuit eet. Rimambar haaan mai naam iz Aaarbheend, chauunds lhik Kaan :P Mai naam iz Kaan. I heb a chiirt lhik Kaan. He iz cho haandcham. I lhik heem thu. Bat I Hap Gool vil aad mi een Twuithar. Pleez dhant tal mae galfraand. Tata. Mammee iz kaalin. Chudatta iz a ghood ghal. 


- Aaarbheend Zogi
Mae Twuithar haaandel - @aaarbheendiZog (cho naais na heb fhut da i bheetuin da naam eend thitel)
Mae Fesbuk uzarnaam bhi shaam eeend euu kaan phind mi in ORKHOOT bhaee taepin mae naam. Pleez Gool ko balna mereko adh karne ka liya. Gool I Louv haar.

No comments: